Orgány RSOB

Valná hromada
nejvyšší orgán svazku
schází se minimálně 1x ročně

zastoupena všemi členy Regionálního svazku obcí Bohdanečsko

Předseda
je statutárním orgánem, zastupuje Svazek navenek a jedná jeho jménem
Místopředseda svazku
zastupuje předsedu svazku po dobu jeho nepřítomnosti ve všech věcech, které jsou předsedovi svěřeny
  • Ing. Václav Fišer, místopředseda, starosta obce Rohovládova Bělá
Rada
řídí činnost svazku v období mezi valnými hromadami

rada je tříčlenná

členové Rady:
  • Petr Lejhanec, starosta obce Živanice
  • Alena Smolíková, starostka obce Rohoznice
  • Bc. Eva Šmeralová, starostka obce Rybitví
Kontrolní komise
kontrolní orgán svazku
má tři členy, ze svého středu volí předsedu

kontroluje dodržování Stanov a obecně závazných předpisů v činnosti svazku, kontroluje správnost vedení účetních záznamů, hospodaření a závěrečného účtu práv a povinností všech členů spolku, usnesení orgánů, hospodaření spolku a nakládání s jeho majetkem

členové Kontrolní komise:
  • Josef Bartoš, starosta obce Vlčí Habřina
  • Ing. Jana Exnerová, starostka obce Vyšehněvice
  • Pavlína Salvová, místostarostka obce Chýšť